Portyk Architekci

CZYM JEST ANALIZA
CHŁONNOŚCI INWESTYCYJNEJ
DZIAŁKI?

To dokument, który pokazuje ile możemy uzyskać powierzchni użytkowej mieszkań (PUM) lub lokali usługowych na danym terenie. W zależności od lokalizacji działki, sąsiedztwa w którym się znajduje, bądź obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego na tym samym gruncie będziemy mieli różne możliwości zabudowy. Oznacza to, że każda działka ma swoje ograniczenia projektowe, zapisane w ustawach i normach.

ZOBACZ PRZYKŁAD ANALIZ

TERMINOWA
REALIZACJA

Do 3% więcej powierzchni użytkowej mieszkań

ZAMÓW BEZPŁATNĄ WYCENĘPonad 300 wykonanych analiz
o powierzchni ponad dwa miliony „PUM”
CO ZAWIERA ANALIZA
CHŁONNOŚCI INWESTYCYJNEJ
DZIAŁKI?
Portyk Analiza bryły budynku

ANALIZA BRYŁY BUDYNKU

Wynikiem analizy chłonności działki jest określenie ilości metrów kwadratowych jakie inwestor może uzyskać na danej działce. Dane te podane są w formie tabeli, jak również w formie rysunku, na którym pokazana jest bryła projektowanego budynku. Kształt zabudowy wynika między innymi z nasłonecznia i przesłaniania, jak również z parametrów określonych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub w Warunkach Zabudowy.

ANALIZA KORELACJI PROJEKTOWANEGO BUDYNKU WRAZ Z BUDYNKAMI SĄSIEDNIMI

Analiza ta pokazuje jak sąsiednia zabudowa, jej wysokość, odległość od granicy działki, jej funkcja wpływa na możliwość wykorzystania działki inwestora. Kluczową rolę odgrywają tu przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz liczne przepisy pożarowe.

ANALIZA UKŁADU DRÓG WEWNĘTRZNYCH ORAZ MIEJSC PARKINOGOWYCH

Definiuje, czy będzie wymagane wyposażyć budynki w garaże podziemne, pokaże gdzie i w jakich ilościach można sytuować zewnętrzne miejsca parkingowe. W tym etapie określany jest też dostęp do drogi publicznej, więc co za tym idzie uzyskujemy kształt osiedla wraz z komunikacją i przestrzenią rekreacyjną. W tym momencie analiza chłonności inwestycyjnej gruntu powinna mocno skupić się na zagospodarowaniu przestrzeni osiedlowej. Ciekawie zaprojektowana strefa zieleni nie tylko jest ozdobą terenu, ale wyposażona w niecodzienne rozwiązania potrafi stać się atrakcją osiedla, co w oczach kupujących znacznie podnosi ogólną jakość inwestycji.

DOSTĘP NIERUCHOMOŚCI DO MEDIÓW

Wskazujemy na mapie potencjalne możliwości przyłączenia inwestycji do sieci miejskiej, takiej jak wodociąg, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, gazociąg, sieć ciepłownicza, sieć elektroenergetyczna. Sprawdzamy czy przez teren działki nie przebiegają sieci zasilające okoliczną zabudowę, które mogą kolidować z projektowanymi budynkami.

BILANS TERENU

Analiza chłonności musi zawierać dokładny opis wraz z zestawieniem powierzchni, mówiący o tym ile należy zachować terenu biologicznie czynnego, ile metrów kwadratowych gruntu możemy utwardzić, a ile zabudować. Wartości te wynikaj zazwyczaj z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub z Warunków Zabudowy.

OPIS PROJEKTOWANEJ ZABUDOWY

- opis terenu działki

- opis kluczowych parametrów urbanistycznych

- opis ogólny rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych zabudowy

- opis rozwiązań drogowych

- opis potencjalnych zagrożeń dla inwestycji
OPCJONALNIE MOŻE ZAWIERAĆ:
Portyk Analiza chłonności działki lub gruntu

WSTĘPNE ELEWACJE

Dobór materiałów (faktura, kolorystyka), akcenty, proporcje, nawiązanie bądź jego brak w stosunku do zabudowy sąsiadującej. Zobrazowanie tej części projektu pomaga założyć bardziej prawdopodobne koszty realizacji

WIZUALIZACJE 3D

Zaprezentują ogólną estetykę projektu, a co za tym idzie atrakcyjność inwestycji dla przyszłego nabywcy. Często jest to punkt zwrotny, w którym inwestor decyduje się na inny dobór materiałów, aby wyróżnić się czymś na tle sąsiadujących budynków.

NASI KLIENCI

  • VFM SP. Z O.O.
  • Victoria Dom
  • Echo Investment
  • Tree development Group
  • Dom 100 EU
  • SGI
  • Toscany Invest
  • Bouygues
  • Miasto Stołeczne Warszawa
  • Polnord

ZACZYNAMY
OD ANALIZY TAKICH
ZAGADNIEŃ JAK:

Podstawowymi informacjami, które są nie tylko niezbędne, żeby zacząć analizę, ale też potrzebne aby zrozumieć potrzeby klienta i obsłużyć go zgodnie z jego oczekiwaniami są:

MASZ PYTANIA? 793 296 290

LOKALIZACJA DZIAŁKI

Należy podać: miasto, obręb, numer działki, ulica.

WARUNKI ZABUDOWY

Jeśli na działkę zostały wydane Warunki Zabudowy potrzebny będzie ich skan.

PRZEZNACZENIE DZIAŁKI

Potrzebna będzie informacja o jakiej funkcji budynek lub budynki planuje wybudować inwestor.

DOKUMENTY POMOCNICZE

Mapa zasadnicza działki, wypis i wyrys z ewidencji gruntów, opinia geotechniczna (wskazująca poziom wód gruntowych).

Portyk Architekci

ANALIZA CHŁONNOŚCI TWOJEJ DZIAŁKI


Poznaj maksymalną powierzchnię użytkową budynku jaką można uzyskać na Twojej działce. Powierzchnia użytkowa budynku lub budynków jest uzależniona od zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Decyzji o Warunkach Zabudowy, a także od istniejących budynków na działkach sąsiadujących z analizowaną nieruchomością. Poznaj wszystkie uwarunkowania mające wpływ na zabudowę Twojej działki.

ZAMÓW ANALIZĘ